Newtons Apple
Let's Talk About Phonics
型號: NB002
HK$ 149 原價:HK$ 189

正宗英國口音Phonics 遊戲卡


-涵蓋42個Phonics sound,包括單音/雙音

-用QR code 正宗英國口音🇬🇧真人發聲

👍確保孩子學➕聽出正確讀音👍

-玩記憶🧠➕故事創作📣真正又玩又學



“Let's talk about” 係Newton's Apple第一個自家製作嘅紙牌遊戲系列,小朋友可以從互相問問題和回答答案嚟提升佢哋嘅溝通技巧


記憶力遊戲測試,可以令遊戲更具挑戰性。


遊戲卡仲可以用嚟創造有趣同刺激嘅故事,從而促進組織力和想像力,激發大腦嘅語言發展。


Let's talk about Phonics 可以協助你的小朋友一齊練習Phonics。 Phonics絕對係閱讀和串字嘅關鍵踏腳石。


Let's talk about Phonics 涵蓋了42種Phonic sounds,包括basic letter sounds, vowels, digraphs and other alternative spellings.


為了讓小朋友更容易掌握和記下Phonics的發音,可透過QR code自行下載或即時收聽由現任英國English Native Speaker幼稚園Phonics教師錄製的Phonics發音、英文單詞及圖卡上問題[真人聲帶],配合遊戲進行。


- 58張圖卡邀請了23位4-11歳的小朋友繪畫,每張圖卡都有各自嘅特色。

- 有英國English Native Speaker幼稚園Phonics教師錄製的Phonics發音,咁就唔怕發錯音啦!

- 互動式問答題,提升小朋友溝通技巧

- 記憶力大挑戰- 創作故事,增強組織力和想像力,激發大腦嘅語言發展。

- 利用QR code就可以由Phonics教師協助發問啦!- 於遊戲中輕鬆學習和記憶Phonics發音。

- 58張遊戲卡,合共250個單詞- 高品質印刷及製作

- 圓角安全設計


遊戲玩法:

所有玩家坐著圍成一圈,根據順時針方向輪流參加遊戲。該回合的玩家先從卡盒內隨意抽出一張圖卡。所有玩家嘗試一起讀出卡上所寫的詞語,各自默默記著卡上事物、顏色和形狀等資料。


該回合的玩家接著反轉圖卡,每張卡的背面都寫有六條問題。轉動盒蓋內的箭嘴,當箭嘴指向某個數字,玩家須回答卡上相應編號的問題。

若答對了,該玩家便可保留該圖卡,然後輪到下一位。

若答錯了,該玩家便須將圖卡放回盒中,然後輪到下一位。

如此類推,待所有玩家都完成五回合遊戲,保留最多圖卡的玩家勝出!



簡易玩法:

於卡盒內隨意抽出一張圖卡,家長帶領小朋友讀出卡上詞語。

反轉圖卡,卡背上寫有六條問題。

由家長(可使用透過QR code下載的真人聲帶協助)發問卡背上的問題。

反轉圖卡,讓小朋友從卡面上尋找適當答案。


組織力和想像力遊戲玩法:

於盒中隨意抽出5張卡。

從5張卡中每張卡選擇一種物件,然後將它們創作成一個刺激或有趣的故事。 嘗試利用時間,人物和地點組織故事。

不要忘記! 每個故事必須有開始,內容和結局。

如果你真的想不到,可以請家長協助你。

只要練習得越多,你就會自然變得更快和更好!

text_isbn 5011473968013