Newtons Apple
Let's Talk About Phonics
型號: NB002
HK$ 149 原價:HK$ 189

正宗英國口音Phonics 遊戲卡


-涵蓋42個Phonics sound,包括單音/雙音

-用QR code 正宗英國口音🇬🇧真人發聲

👍確保孩子學➕聽出正確讀音👍

-玩記憶🧠➕故事創作📣真正又玩又學“Let's talk about” 係Newton's Apple第一個自家製作嘅紙牌遊戲系列,小朋友可以從互相問問題和回答答案嚟提升佢哋嘅溝通技巧


記憶力遊戲測試,可以令遊戲更具挑戰性。


遊戲卡仲可以用嚟創造有趣同刺激嘅故事,從而促進組織力和想像力,激發大腦嘅語言發展。


Let's talk about Phonics 可以協助你的小朋友一齊練習Phonics。 Phonics絕對係閱讀和串字嘅關鍵踏腳石。


Let's talk about Phonics 涵蓋了42種Phonic sounds,包括basic letter sounds, vowels, digraphs and other alternative spellings.


為了讓小朋友更容易掌握和記下Phonics的發音,可透過QR code自行下載或即時收聽由現任英國English Native Speaker幼稚園Phonics教師錄製的Phonics發音、英文單詞及圖卡上問題[真人聲帶],配合遊戲進行。


- 58張圖卡邀請了23位4-11歳的小朋友繪畫,每張圖卡都有各自嘅特色。

- 有英國English Native Speaker幼稚園Phonics教師錄製的Phonics發音,咁就唔怕發錯音啦!

- 互動式問答題,提升小朋友溝通技巧

- 記憶力大挑戰- 創作故事,增強組織力和想像力,激發大腦嘅語言發展。

- 利用QR code就可以由Phonics教師協助發問啦!- 於遊戲中輕鬆學習和記憶Phonics發音。

- 58張遊戲卡,合共250個單詞- 高品質印刷及製作

- 圓角安全設計


遊戲玩法:

所有玩家坐著圍成一圈,根據順時針方向輪流參加遊戲。該回合的玩家先從卡盒內隨意抽出一張圖卡。所有玩家嘗試一起讀出卡上所寫的詞語,各自默默記著卡上事物、顏色和形狀等資料。


該回合的玩家接著反轉圖卡,每張卡的背面都寫有六條問題。轉動盒蓋內的箭嘴,當箭嘴指向某個數字,玩家須回答卡上相應編號的問題。

若答對了,該玩家便可保留該圖卡,然後輪到下一位。

若答錯了,該玩家便須將圖卡放回盒中,然後輪到下一位。

如此類推,待所有玩家都完成五回合遊戲,保留最多圖卡的玩家勝出!簡易玩法:

於卡盒內隨意抽出一張圖卡,家長帶領小朋友讀出卡上詞語。

反轉圖卡,卡背上寫有六條問題。

由家長(可使用透過QR code下載的真人聲帶協助)發問卡背上的問題。

反轉圖卡,讓小朋友從卡面上尋找適當答案。


組織力和想像力遊戲玩法:

於盒中隨意抽出5張卡。

從5張卡中每張卡選擇一種物件,然後將它們創作成一個刺激或有趣的故事。 嘗試利用時間,人物和地點組織故事。

不要忘記! 每個故事必須有開始,內容和結局。

如果你真的想不到,可以請家長協助你。

只要練習得越多,你就會自然變得更快和更好!

text_isbn 5011473968013